Proč potřebujeme kompetenční model ředitele?

12.01.2021

Často slýchám argument, proč je potřeba vytvářet kompetenční model, popisovat oblasti práce ředitele, sestavovat kritéria výběru i hodnocení ředitelů, když klesá zájem o ředitelskou práci. Jdu tedy sám za sebe s kůží na trh a uvádím úskalí, která přináší dosavadní neexistence komplexního materiálu směřujícího k postavě ředitele školy:

 • Neexistuje soupis kompetencí ředitele, práce ředitele není profesně ukotvena
 • Neexistuje písemný důkaz ředitelského přetěžování, když není popsán rámec jeho činností
 • Český vzdělávací systém dosud jednoznačně nedeklaroval, že potřebuje a chce v čele školy pedagogického lídra, nikoli obecného manažera
 • Zřizovatel se při výběru i hodnocení ředitelů nemá o co opřít, mnozí potom hledají spíše projektového manažera nebo stavbyvedoucího než člověka garantujícího zlepšování učení žáků
 • Uchazeči o funkci ředitele mohou mít zkreslenou představu o náplni své budoucí práce, což může vést k jejich pozdějšímu nepříjemnému překvapení a nekvalitnímu vedení školy
 • Vzdělávací systém s vysokou hodnotou kurikulární autonomie ředitelů škol nemá odpovídajícím způsobem ošetřenu ošetřenou kompetenční úroveň ředitelů nastupujících do funkce ani jejich další rozvoj
 • Odborná i širší veřejnost, stejně jako politikové nahlíží na ředitele optikou zvykového práva a svých zkušeností z vlastní školní docházky
 • Kritéria kvalitní školy jsou zaměřena na školu, nikoli na samotného ředitele
 • Vzdělavatelé mohou připravovat vzdělávací programy podle neobjektivních představ
 • Standard povinného Studia pro ředitele škol je zastaralý a vůbec neobsahuje oblast vedení lidí. Důležitá část pedagogického vedení tak stále zůstává na individuálně volených cestách
 • Fakulty vzdělávající učitele nemají oporu pro zařazování dílčích prvků pedagogického vedení do pregraduální přípravy učitelů
 • Neexistuje systémová opora pro vytvoření celostátní systematické podpory ředitelů škol po celou dobu profesního života